سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سهیلا طیبی – دانشجوی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس
لیلا طاهری آزاد – دانشجوی ارشد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
وحید فیضی – دانشجوی ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عوامل محیطی به طور یکسان بر سطح زمین پراکنده نشده اند و هر سرزمین با توجه بـه ویژگـی هـای خـود قابلیـت هـای مختلفـی جهت کـشاورزی، مرتـع داری و … دارد . بنـابراین ضـرورت مطالعـه ویژگـی هـای اکولوژیـک و ارتبـاط آن بـا کـاربری زمـین و آینده نگری صحیح در چارچوب طرح های توسعه نه تنها در زمان حال باعث سامان دادن بـه فـضا مـی شـود بلکـه در گـسترش و رشد آتیسکونت گاه ها نیز تأثیر بسزایی دارد . سیاست گذاری هـا و برنامـه ریـزی د ر بخـش کـشاورزی نیـاز بـه آمـار و اطلاعـات صحیح و به هنگام دارد . امروزه در اکثر کشورهای جهان اطلاعات ماهواره ای و فن آوری سیستم اطلاعات جغرافیـایی بـه عنـوان ابزارهایی کارآمد جهت بررسی و شناسایی مدیریت پایدار منابع زمینی و نهایتًا تهیـه اطلاعـات صـحیح و بـ ه هنگـام بکـار گرفتـه می شوند . GIS مجموعه ای است از سخت افزار، نرم افزار، داده ها و مدیریت کارآمد برای ذخیره، جستجو، به روز کردن و نـشان دادن اطلاعات زمینی که با استفاده از روش های تحلیلی ساده تا پیشرفته به پیش بینی روند یک فرایند و معرفی بهتـرین ترکیـب از متغییرهای کلیدی مؤثر در مدیریت مکان و زمان موضوع مورد بررسـی مـی پـردازد . از جملـه روش هـای تحلیلـی مـورد اسـتفاده توسـطGISدو روش وزن دهــی شـواهد weight of evidence و روی هـم گــذاری شـاخص هــاindex overlay می باشند که به علت قدرت تحلیلی بالا قادر به وزن دهی عوامل مؤثر در فرایندهای محیطی از جملـه تعیـین کـار بری بهینـه بـرای اراضی کشاورزی می باشند و مؤ ثرترین فاکتورها را که بود یا نبودشان فرایند را تحت تأثیر قرار می دهد شناسایی کرده و درصـد
نقش هر یک را با خطای کم پیش بینی و مدلی ایده آل جهت صرفه جویی در زمان و هزینه ارائه می نماید .