سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت
محمودرضا پیشوایی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت
حسین عابدینی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

مسئله تقلیل درجه سیستمهای دینامیکی پیچیده از ق دیم مورد توجه بسیاری از مهندسین و ریاضی دانان ب وده است ، چرا که تجزیه و تحلیل یک سیستم درجه پایین بسیار ساده تر از یک سیستم پیچیده است .بسیاری ازکنترلرهایی که بااستفاده ازروشهای نوین طراحی می گردند،دارای درجه ای برابربادرجه سیستم تحت کنترل خود داشته ونسبتا پ یچیده م ی باشنند.همچنین کنترلرهای مبتنی بربهین هسازی همچون کنترل پی ش بین باتوجه به الگور یتمهای پیشرفته بهینه سازی بسیار دقیق بوده وروز به روز رایج می گردد، ولی نیازبه محاسبات زیادی دارد که ممکن است درکاربردهای زمان واقعی استفاده از آن امکان پذیر نباشد .یکی از روشهای کاربردی برای حل این مشکل، رو ش تقلیل در جه است. در این مقاله هدف بررسی روشهای مختلف تقلیل درجه می باشد.ابتدا روشهای تقلیل درجه به همراه مفاهیم وریاضیات مربوطه بیان گردیده وسپس با یک مثال این روشها با یکدیگر مقایسه شده اند.