سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مشد تقان گری – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت
محمد شاهرخی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی شیمی ونفت

چکیده:

در این مقاله تنظیم پارامترهای کنترلر تناسبی – انتگرالی – مشتقی در سه بخش مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است . در بخش اول، پارامترهای کنترلر PID در دامنه فرکانسی طبق معیارهای پایداری نایکویست، حاشیه فاز و بهره و ماکزیمم پیک رزونانس تحلیل می شود . در بخش دوم تنظیم ساختار کنترلر PID با استفاده از روش مدل داخلی (IMC) بررسی می شود . بهینهسازی یک تابع هدف بر اساس عملکرد دلخواه بخش سوم تنظیم پارامترهای کنترلر است . عملکرد روشهای تنظیم با انتخاب یک تابع خطا مقایسه شده و همچنین مقاوم پذیری کنترلر در هر روش نسبت به خطای مدل ارزیابی می گردد . نتایج شبیهسازی نشان می دهد که در صورت عدم وجود خطای مدل، روش تنظیم کنترلر PID بر مبنای بهینه سازی تابع هدف عملکرد مطلوبتری دارد و چنانچه خطای مدل اعمال گردد، روش تنظیم ساختار سه جزئی PID بر اساس IMC عملکرد بهتری دارد .