سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاضل ایرانمنش – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
بهرام ثقفیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
بهروز تشکر – کارشناس مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

نقشه های آنالوگیکی منابع اطلاعات مکانی با ارزشی هستند کهبه وفور در اختیار کاربران قرار دارد. تبدیل اینگونه نقشه ها به اطلاعات رقومی-برداری با استفاده از امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و روشهای موجود، گاها بدون در نظر گرفتن مزایا و معایب آنها صورت می گیرد. در این بررسی سه روش معمول On Screen DigitizingOSD ، روش خودکار و نیمه خودکار با یکدیگر مقایسه گردیدند. بدین منظور از نقشه توپوگرافی بلوک یاسوج درمقیاس ۱:۲۵۰۰۰۰ تعدا د ۱۵ منتحنی های تراز به عنوان نمونه به روش تصاودفی انتخاب شدند. پس از تولید داده های برداری از نمونه ها با سه روش، میانگین خطا بین نمونه ها محاسبه و آزمون تفاوت دو میانگین براساس توزیع فراوانی تی برای دو روش نیمه خودکار و خودکار انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که روش نیمه خودکار بهترین برآورد را ارائه کرده و نسبت به روش OSD کمترین خطا را ایجاد می کند. مقایسه نرم افزارهای تولید داده های برداری به صورت نیمکه خودکار و خودکار نشان داد که به لحاظ آماری اختلاف معنی داری بین نتایج آنها وجود دارد.