سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسداله شاه بهرامی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه گیلان

چکیده:

یکی از ساده ترین روشهای ناحیه بندی تصاویر روش آستانه گذاری می باشد که در آن سطح آستانه باید بطور مناسب انتخاب شود بدین منظور م یتوان از الگوریتمهای غیرپارامتریک مبتنی بر ماکزیمم آنتروپی استفاده کرد که در آنها تابع ارزیابی براساس آنتروپی تصویر بدست می آید و سطح خاکستری از تصویر که تابع مورد نظر را ماکزیمم بکند به عنوان سطح آستانه در نظر گرفته میش ود دراین مقاله الگوریتم های موجود براساس آنتروپی شانون و پال مورد مقایسه قرارمیگیرند و انتروپی های دو بعدی با استفاده از ماتریس هم رخداد به ازای همسایگی های مختلف نقاط در تصویر با هم مقایسه می شوند.