سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

روح اله سمنانی رهبر – دانشجوی دکتری مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا محدث مجتهدی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبی
بهاره کلانتری – کارشناس ارشد مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

روش های متفاوتی برای اندازه گیری خواص موجی نخ های تکسچره شده به روش تاب مجازی وجود دارد. به منظور مقایسه این روش ها، دو نمونه نخ پل آمید ۶ در تابهای متفاوت در روش تاب مجازی تکسچره شدند. خواص موجی نخ های تکسچره شده براساس چهار روش شامل استاندارد DIN 53840- 1، دستگاه اینسترون، HATRA و دستگاه اندازه گیری موج شرلی تعیین گردید. نتایج نشان می دهد که در اندازه گیری خواص موجی، دستگاه اینسترون از بالاترین حساسیت نسبت به تغییرات تاب برخوردار است ولی نسبت به تغییرات چگالی خطی نخ کمترین حساسیت را داراست. در سه روش دیگر، حساسیت خواص موجی اندازه گیری شده نسبت به تغییر تاب مشابه است ولی در روش استاندارد DINتغییر نمره نخ بر خواص موجی اندازه گیری شده تاثیر بیشتری دارد. در هر چهار روش، با افزایش میزان تاب و کاهش نمره نخ، مقادیر جمع شدگی موج نخ های تکسچره افزایش می یابد