سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

منوچهر حیدرپور – استادیاردانشگاه صنعتی اصفهان
ملیحه کیخایی – دانشجو کارشناسیارشد آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بحث آستانه حرکت در مطالعات انتقال رسوب، طراحی کانالهای پایدار و مطالعه چگونگی رسوبگذاری و فرسایش در آبراههها اهمیت دارد. برای تعیین شرایط هیدرولیکی آستانه حرکت، روشها و روابط تجربی مختلفی توسط محققین ارائه شده است که مشهورترین آنها روش شیلدز میباشد. مقایسه بین معیار آستانه حرکت اندازهگیری شده در آزمایشگاه و مقادیرتخمین زده شده توسط معادلات مذکور میتواند مشخص کننده کارایی این معادلات در شرایط موجود باشد. در این مقاله از دو دسته روابط موجود برای تعیین آستانه حرکت استفاده شده است. نتایج حاصل نشان میدهد که روش شیلدز، سرعت برشی ذرات را عموماً بیشتر از مقدار واقعی تخمین میزند و برای تعیین آستانه حرکت قابل اطمینان نیست.