سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آتوسا لطیفی – کارشناس ارشد مهندسی عمران – آب – دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد دانشکده فنی مهندسی عمران – دانشگاه تبریز

چکیده:

آگاهی از میزان مواد جامد رسوب که توسط جریان حمل یا ترسیب می گردد جزو اطلاعات لازم و اولیه هر پروژه آبی و یکی از عوامل مهم تصمیم گیری در مورد احداث سازه های آبی بر روی رودخانه ها می باشد . در این تحقیق مقدار رسوب انتقالی در پنج ایستگاه هیدرومتری روی رودخانه گاماسیاب و سرشاخه های اصلی آن به کمک معادله انتقال رسوب و با آزمون چند روش برآورد شده است . این روشها از نظر شیوه استفاده از آمار دبی جریان یا نوع منحنی سنجه رسوب با یکدیگر متفاوتمی باشند . با توجه به محاسبات و مقایسه های انجام شده، روش تلفیق دبی متوسط روزانه جریان و منحنی سنجه تک خطی کمترین میانگین مربعات خطا وبیشترین ضریب تبیین را نسبت به سایر روشها نشان می دهد . بررسی رسوبدهی برآورد شده بیانگر آن است که روش انتخابی در این پژوهش نسبت به روشهای متداول دیگر از اولویت و ارجحیت بیشتری برخوردار است .