سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زبیده هاشم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
محمد امیر کریمی ترشیزی – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
شعبان رحیمی – هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
وحید رزبان – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده:

در این بررسی تاثیر روشهای مختلف تجویز پروبیوتیک (پروتکسین) در جوجه کشی بر پیشگیری از عفونت سالمونلا انتریتیدیس در جوجه های گوشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. ۱۵۰ قطعه جوجه گوشتی سویه راس ( ۳۰۸ ) به پنج گروه شامل گروه شاهد و چهار گروه روشهای مختلف تجویز پروبیوتیک در جوجه کشی شامل تزریق به تخم مرغ، افشانه، گاواژ دهانی و تلقیح در کلواک تقسیم شدند. هر گروه شامل ۳۰ قطعه جوجه بود. همه پرندگان یک روز بعد از دریافت پروبیوتیک با Log CFU₈ سالمونلا انتریتیدیس از طریق گاواژ دهانی چالش داده شدند. یک و هفت روز بعد از چالش برای بازیابی سالمونلا انتریتیدیس از محتویات سکوم با استفاده از تکنیک PCR و ۱۵ پرنده از هر گروه نمونه برداری شدند. در مقایسه با گروه شاهد تجویز پروبیوتیک تعداد پرنده های عفونی را به صورت معنی داری کاهش داد (P<0.05) علاوه بر این تجویز پروبیوتیک تعداد پرنده های عفونی را از یک روزگی تا هفت روزگی کاهش داد. بیشترین میزان آلودگی در یک و هفت روز پس از چالش در گروه شاهد و کمترین میزان آلودگی در گروه تلقیح کلواکی مشاهده شد. این مطالعه نشان داد که موثرترین روش تجویز پروبیوتیک در پیشگیری از سالمونلا روش تلقیح کلواکی می باشد.