سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار شیروانی مقدم – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنالهای دیجیتال دانشگاه علم و صنعت ایرا

چکیده:

دراین مقاله با تفکیک فرایند تعویض کانال به دو بخش اساسی تصمیم گیری واجرا دستاوردها ونتایج حاصل از تحقیقات انجام شده درهر دو مورد ارائه می گردد درابتدا ضمن معرفی شش روش اساسی تصمیم گیری برای تعویض کانال این روشها دردو ساختار ماکروسلولی و میکروسلولی با درنظرگرفتن اثر سلولهای جانبی و مسیرهای حرکتی مختلف شبیه سازی گردیده و از نظر معیارهای عملکردی مرسوم با یکدیگر مقایسه میشوند با بهره گیری از نتایج بدست آمده الگوریتم تصمیم گییر برای تعویض کانال منتج باید دارای دو پارامتر کنترل سطح استانه تعویض کانال و حاشیههیسترزیس باشد در ادامه ضمن معرفی مهمترین روشهای اجرای تعویض کانال اولویت بندی با رزرو نمودن کانال و صف بندی نتایج حاصل از شبیه سازی این روشها ارائه و ازنظر دومعیار اساسی احتمال راه بندان و احتمال قطع اجباری با یکدیگر مقایسه می شوند.