سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سید مصطفی حسینعلی پور – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
یوسف باقری – کارشناس ارشد مکانیک – تبدیل انرژی سازمان هوافضا، پژوهشکده یستمهای پ

چکیده:

مدلسازی فرایند انتقال حرارت تشعشعی به روشهای گوناگونی انجام می شود و هر یک از آنها دارای قابلیتها و دقتهای متفاوتی هستند. در مطالعه حاضر برای مدلسازی انتقا لحرارت تشعشعی از مدلهای ناحی های، روزلند، پی۱، انتقال گسسته و دست ه بندی گسسته استفاده شده است . برای روش ناحیه ای برنام ه ای به زبان فرترن نوشته شده و برای سایر روشها از نرم افزار فلوئنت استفاده شده است . در تمام روشهای فوق گاز به صورت حقیقی در نظر گرفته شده و برای مدلسازی آن از روش مجموع وزنی چند گاز خاکستری استفاده شد ه است . نتایج حاصل از مدلسازی ها با نتایج تجربی مقایسه شده و روشهای ناحیه ای و پی – ۱ جوابهای مناس بتری را نشان داد هاند.