سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پیام ورشوی جاغرق – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش طراحی کاربردی
فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار

چکیده:

قالب بلوکر یکی از قالبهای پیش فرم است که معمولا در فرایند آهنگری با قالب بسته مورد استفاده قرار می گیرد در تحقیق حاضر در ابتدا با استفاده از سه روش مختلف به طراحی قالبهای بلوکر کرنش – صفحه ای قطعه ای با سطح مقطع H شکل پرداخته شد. هدف از انجام این تحقیق تعیین تجربی توزیع کرنش و تغییر شکل به روش پلاستیسیته مشاهده بوده است دراین ارتباط پس از ساخت قالبهای بلوکر کرنش – صفحه ای مختلف با استفاده از پلاستیسین به عنوان ماده مدل و چندسری آزمایشهای عملی نشان داده شده که روش طراحی قالب بلوکر، نوع روانکار مورد استفاده و نسبت ارتفاع به عرض بیلت، تاثیر بسزایی در یکنواختی در خواص مادی و مرغوبیت قطعه تولید شده ایفا می کنند براساس نتایج به دست آمده ملاحظه گردید که طرح پیشنهادی بروخانف و ریبلسکی بالاترین و طرح پیشنهادی بیسواس و نایت پایین ترین یکنواختی در خواص مادی را دارا می باشد همچنین با کاهش ضریب اصطکاک، میزان مرغوبیت قطعه افزایش پیدا کرده و با افزایش نسبت ارتفاع به عرض بیلت خواص مادی قطعه یکنواخت تر و مرغوبیت قطعه بیشتر می گردد.