سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرامرز فرشته صنیعی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک
پیام ورشوی جاغرق – دانشجوی کارشناسی ارشد (مکانیک- گرایش طراحی کاربردی)

چکیده:

در تحقیق حاضر در ابتدا با استفاده از سه روش مختلف به طراحی قالبهای بلوکر یک قطعه د وار با محور تقارن عمودی و سطح مقطع H شکل پرداخته شد . قالب بلوکر، یکی از قالبها ی پیشفرم در آهنگر ی با قالب بسته اس ت . در این ارتباط پس از ساخت قالبهای بلوکر مختلف، با استفاده از سرب به عنوان ماده مدل و چند سری آزمایشهای عملی نشان داده شده است که روش طراحی قا لب بلوکر، نوع روانکار مورد استفاده و نسبت ارتفاع به قطر بیلت، تأثیر محسوس ی در میزا ن مصرف نیرو و انرژی آهنگری داشته و ملاحظه گردید که طرح پیشنهادی بروخانف و ریبلسکی کمترین و طرح پیشنهادی بیسواس و نایت بیشترین میزان مصرف نیرو و انرژی را به خود اختصاص می دهند. همچنین با افزایش ضریب اصطکاک میزان نیروی ماکزیمم و مصرف انرژی افزایش پیدا کرده و این در حالیست که افزایش نسبت ارتفاع به قطر بیلت باعث کاهش نیروی ماکزیمم شده، ولی مصرف انرژی در این حالت افزایش پیدا میکند.