سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ندا مهماندوست – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
عبدالمجید مسکوکی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی
ندا هاشمی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

تولید و فرآور ی کشمش در نواح ی و ک شورهای محتلف بر اساس شر ایط آب و هو ایی و تکنولوژ ی هر منطقه متفاوت م ی باشد .در این تحق یق به منظور انتخاب یک روش به ینه برای خشک کردن انگور و تولید کشمش با کیفیت بالا روشهای مختلف تولی دکشمش که شامل روشهای سنتی (استفاده از محلولهای قلیایی )و روش جد ید (کشمش بیو ۱ یا ارگانیک ) م ی باشد ، مورد بررس یقرارگرفت نتایج حاصل از صفات مورد بررسی در یک طرح آماری فاکتوریل به روش بلوک کامل تصادفی مورد ارزی ابی قرار گرفت. و میانگین ها به روش دانکن در سطح α=۰,۰۵مقایسه گردیدند. از نتایج این تحقیق مشخص شد که تولید کشمش بیو به دلیل داش تن ک یفیت بالاترو به دلیل عدم استفاده از مواد شیمیایی ، کاهش هزینه های حمل و نقل و راندمان بالاتر دارای مطلوبیت بیشتری است و به عنوان یک روش بهینه و جایگزین برای تولید کشمش سنتی توصیه می گردد.