سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

دامون رئیسی اردکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی شریف
بهزاد عطایی آشتیانی – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در مدلسازی عددی جریانهای دو فازة غیر ممزوج، از خطای بقاء جرم برای ارزیابی و مقایسة دقت نتایج حاصل از پیش بینی مدل عددی استفاده می شود. در اینجا مقایسة خطای بقاء جرم برای جوابهای روش تفاضل محدود برپایة دو حالت اصلی فرمولاسیون جریان دو فازه در محیط متخلخل یعنی، فرموله کردن معادلات برای دو متغیر اصلی درصد اشباع و فشار (P-S) و دو متغیر اصلی فشار(فشار-فشارP-P) انجام گرفته است. علاوه براین در فرمولاسیون درصد اشباع و فشار، در یک حالت بجای گرادیان فشار موئینگی، تغییرات آن نسبت به درصد اشباع ضربدر گرادیان درصد اشباع، بکار رفته است. در خطی سازی معادلات دو روش معروف پیکارد و نیوتن- رافسون برای هر سه حالت انتخاب متغیرهای اصلی ذکر شده، استفاده گردیده و شبیه سازی نفوذ مایع غیر آبی به محیط متخلخل اشباع از آب با انتخاب شرائط اولیة مختلف، با مدل عددی تهیه شده جریان دو فازه، با شش روش مختلف انجام شده و مقایسة بین سرعت و زمان پردازش اطلاعات و دقت بقاء جرم و چگونگی افزایش گامهای زمانی در آنها صورت گرفته است