سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد عمرانی – دانشجوی کارشناسی ارشدبخش اقتتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
محمد بخشوده – استادیار بخش اقتتصاد کشاورزی- دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

این مطالعه بمنظور مقایسه قدرت پیش بینی روشهای مختلف مانند میانگین متحرک و روشهای تعدیل نمایی یگانه و دوگانه و روش ARIMA در برآورد قیمت پیاز و سیب زمینی انجام شد. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل قیمت های عمده فروشی اسمی دو محصول مزبور برای سالهای ۸۲-۱۳۶۱ بود که از مجموعه داده های اقتصادی (PDS) استخراج گردید. با توجه به میانگین مربعات خطا، به عنوان معیار اندازه گیری دقت پیش بینی روشهای مورد استفاده، روش (۳،۱)ARMA برای پیش بینی قیمت پیاز و روش تعدیل نمایی دوگانه برای پیش بینی قیمت سیب زمینی روش های مناسبتری تشخسص داده شد. در نهایت با استفاده از روش های پیشنهادی ، قیمت برای سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ پیش بینی گردید. قیمت پیش بینی شده پیاز برای سالهای مذکور بترتیب ۱۰۱۰و ۸۳۳ ریال و برای سیب زمینی بترتیب ۶۵۳ و ۶۰۳ ریال می باشد. مقایسه قیمت های پیش بینی شده برای سال ۱۳۸۳ با قیمت های واقعی در این سال حاکی از بالا بودن قدرت پیش بینی این مدل ها است.