سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید مرید – استادیار
شهلا پایمزد – فارغالتحصیل کارشناسی ارشد سازههای آبی مرکز مطالعات منابع آب دانشکده

چکیده:

استفاده از معرفهای هواشناسی و بهخصوص بارندگی کاربرد وسیعی در پایش خشکسالی دارد. اما علاوه بر آنها، معرفهای هیدرولوژیکی هم میتواند در این مهم نقش موثری داشته باشد. در این تحقیق یکی از معدود روشهای پایش خشکسالی به نام روش چانگ با معرفهای هیدرولوژیکی برای حوضه کرج استفاده و بطور روزانه ارزیابی شده است. در ادامه نیز مقایسهای بین نتایج آن و تنها شاخص هواشناسی (شاخص خشکسالی موثر) که قابلیت پایش خشکسالی را بطور روزانه دارا میباشد به انجام رسیده است. نتایج ضمن تائید قابلیتهای این روش و اهمیت دخالت معرفهای هیدرولوژیکی در پایش خشکسالی، نشانمیدهد که همراه با روشهای هواشناسی میتواند ترکیب ایده آلی را در اعلام وضعیت خشکسالی
ارائه دهد که در آن هم ورودیهای به سیستم منابع آب دیده میشود و هم ذخیره و مصرف.