سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد اخیانی – عضو هیئت علمی مرکر تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)
حمید شانیان – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)
مهدی مزحجی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)
حنیف رضا گلزار – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان ( شاهرود)

چکیده:

کمبود آهن یکی از مهمترین مشکلات تغذیه ای در اکثر خاکهای آهکی می باشد (۴). در شرایط کمبود آهن مقدار کلروفیل برگها کاهش می یابد (۱) بنابراین شدت فتوسنتز و سرعت تثبیت دی اکسید کربن در واحد سطح برگ کم شده (۲) که این خود سبب کاهش تولید و ذخیره قند ها در برگ می شود ).۳) لذا برای دست یافتن به حداکثر پتانسیل تولید در خاکهای متاثر از ترکیبات آهکی، تامین آهن مورد نیاز گیاه اجتناب ناپذیر است . بر اساس گزارشهای موجود (۳) ، مهمترین روش جهت برطرف نمودن عارضه کمبود آهن استفاده از کیلیت های آهن است، اما مصرف آن در سطوح گسترده مقرون به صرفه نیست . سولفات آهن ترکیب آهن دار دیگری است که ماهیت معدنی دارد . این ترکیب پس از افزودن به خاک به سرعت به ترکیبات با حلالیت اندک بویژه اکسیدها و هیدرواکسیدهای آهن فریک تبدیل می شود که برای گیاه قابل جذب نیستند ).۵) لذا مصرف سولفات آهن به شکل محلول پاشی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . بر همین اساس در این پژوهش سطوح مختلف سولفات آهن، چگونگی مصرف آن و تاثیر آن بر بهبود عملکرد کلزا در منطقه شاهرود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت .