سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرزانه خرم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشکده فنی دانشگاه تهران،
امید اصغری – دکتری اکتشاف معدن، استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشکده فنی دانشگاه

چکیده:

مقاومتویژه الکتریکی و شارژپذیری حاصل از برداشتهای IP/RS همواره در شناسایی هدفهای سولفیدی پراکنده رسانا مورد توجه قرار میگیرند. نظر به اینکه شناسایی هرچه بیشتر از محیط در برگیرنده کانسار امکان دستیابی به مناطق امید بخش را افزایش میدهد .این تحقیق جهت تخمین مکانی پارامتر مقاومتویژه به کمک متغیر شارژپذیری در ناحیه دربرگیرنده کانسار مس و مولیبدن پورفیری، و مقایسه نتیجه آن با نتایج حاصل از تخمین توسط کریجینگ عادی و شبکه عصبی پیشخور چند لایه انجام شده است . نتایج این تحقیق نشان داد که با توجه به حداقل بودن مقادیر خطای تخمین و میانگین مجذور خطاها در روش کوکریجینگ نسبت به دو روش دیگر، و بالاتر بودن مقدار ضریب تشخیص، این روش حداکثر دقت را بر ای تخمین مقاومت ویژه به کمک داده های شارژپذیری حاصل میکند. این نتیجه به علت آن است که متغیر ثانویه(شارژپذیری) با متغیر اصلی(مقاومت ویژه ) دارای همبستگی مکانی بالایی بوده که این امر موجب کاهش خطای تخمین شدهاست