سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

یوسف زندی – عضو هیات علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی تب

چکیده:

پدیده ضربه قوچ که در برخی از متون فارسی ازآن به عنو ان چکش آبی نیز نام برده شده است یکی از پدیده های مخرب هیدرودینامیکی در جریانهای تحت فشار ناپایدار است که بروز آن می تواند مو جب خسارات و صدمات گوناگون در بعضی از سیستمها ی هیدرولیکی نظیر خطوط انتقال آب،نفت،شبکه های توزیع، سیس تمهای پمپاژ و جریانات ثقلی شود .روشهای گ وناگون کنترل ضربه قوچ ،کلا یک هدف مشترک را دنبال می کنند و آن تعدیل فشار ناشی از ضربه قوچ تا حد فشار قابل قبول در شبکه است .دراین مقاله روشهای کنترل جریان میرای هیدرولیکی شامل اقدامات حفاظتی و طراحی لوله های رانش بر اساس سرعتهای کم و استفاده از چرخ طیار و همچنین استفاده از شیر یک طرفه و همچنین نصب شیرهای هوایی و شیرهای کنترل فشار و نصب مخازن موجگیر و نصب محفظه هوایی بررسی و مقایسه خواهد شد به گونه ای که بتوان با شرایط مختلف مرزی ابتدا و انتهای خط انتقال را از نظر حداکثر و حداقل فشار موجود با توجه به خفگیهای متفاوت در گلوگاه اتصال در مسیر اصلی مورد ارزیابی قرار داد.