سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امین کانونی – اعضای هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
بهرام دهدار – اعضای هیات علمی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل
شکور نصرت پور – کارشناس سازمان کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

این آزمایش در سال ١٣٨٤ در دو قطعه ٥٠٠٠ متر مربعی با استفاده از رقم آگریا اجرا گردید . یکی از قطعات باسیستم آبیاری قطره ای وقطعه دیگربصورت نشتی آبیاری گردید . غده های پیش جوانه دار شده در تمام قطعات با فواصل ۲۰×۷۵ سانتی متر کشت گردید . عملیات زراعی (نظیر کوددهی دفع علف های هرز و غیره) به طور یکسان برای هر دو قطعه انجام شد . ١٥ روز قبل از برداشت عملیات سرزنی انجام گردید و سپس غده ها برداشت گردید . نتایج اطلاعات جمع آوری شده طول فصل رشد نشان داد که غده های آبیاری شد ه با سیستم آبیاری قطره ای، زودتر سبز شده ، استولون زایی ، غده زایی و گلدهی را زودتر شروع کردند. همچنین درصد بوته های سبز شده بیشتری داشتند نتیجه حاصل نیتروژنجزیه واریانس برروی داده ها ی عملکرد غده ها نشاندادکه بین دو روش آبیاری اختلاف بسیار معنی داری وجود دارد به طوریکه قطعه آبیاری شده با سیستم آبیاری قطره ای با تولید ۵۱/۱۸ تن در هکتار غده نسبت به قطعه آبیاری شده با روش آبیاری سطحی (۴۲/۲ تن در هکتار) برتربود.