سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین افضلی مهر – استادیار گروه آب دانشگاه صنعتی اصفهان
ملیحه کیخائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
آرتمیس معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
محمد عبدالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

رودخانه ها به طور دایمی مقطع عرضی، پروفیل طولی، رژیم جریان و شکل کلی خود را با توجه به وضعیت انتقال رسوب اعم از فرسایش و رسوبگذاری، تغییر داده و خود را با شرایط جدید تطبیق می دهند. با توجه به اثرات انتقال رسوب بر محیط زیست و تغییرات ناشی از آن بر حریم رودخانه ها، بررسی نحوه انتقال رسوب و بررسی مکانیزم های مختلف آن ضروری به نظر می رسد. برای تخمین میزان باربستر تا کنون معادلات تجربی و نیمه تجربی متعددی ارایه گردیده آن. اما پیچیدگی های پدیده های انتقال رسوب که ناشی از پراکنش تعداد زیادی از پارامترهای هیدرولیکی و رسوبی می باشند باعث شده که نتایج حاصل از این معادلات با یکدیگر تفاوت بسیاری داشته و در نتیجه قادر نباشند تا مرخ انتقال رسوب را با دقت کافی پیش بینی نمایند. از این روس نجش و گزینش مناسب ترین روش های برآورد بار بستر رودخانه از طریق مقایسه مقادیر محاسباتی با مقادیر اندازه گیری شده از اهمیت فراوانی برخوردار است. دراین مقالهاز سه روش اینشتین – براون، دوبویز و پیتر – مایر – مولر برای پیش بینی بار بستر در یک کانال آزمایشگاهی استفاده میگردد. نتایج حاصل نشان می دهد که روش اینشتین – براون بهترین پیش بینی را ارایه می کند.