سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عبدالحسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین افضلی مهر – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

بخش اعظم دانش هیدرولوژی در زمینه ریخ تشناسی و رفتار رودخانه ها بر نتایج حاصل از اندازه گیری مستقیم آب استوار است. بسیاری از فرمول هایی که در طراحی سیستم های آبی به کار برده می شوند از روی داد ههای تجربی و اندازه گیری های صحرایی بدست آمده اند و برای تصحیح یا تکمیل این فرمول ها نیاز به چنین داد ههایی خواهد بود. از جمله اندازه گیری هایی که تحت عنوان آ بسنجی یا هیدرومتری صورت گرفته و درتحلیل های هیدرولوژی از نتایج آن استفاده می شود، اندازه گیری دبی جریان می باشد. روش مورد استفاده برای تعیین دبی در رودخانه ها و کانال های طبیعی، اندازه گیری سرعت در چند نقطه از مقطع و محاسبه سرعت متوسط و استفاده از آن در تعیین دبی جریان است. این روش ها شامل روش ۱ نقطه ای، ۲ نقطه ای، ۳ نقطه ای و ۵ نقطه ای می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های ۷۰ پروفیل سرعت برداشت شده در چندین مقطع از بازه های مختلف رودخانه کاج که از سرشاخه های رود کارون در استان چهارمحال و بختیاری می باشد، رو شهای فوق مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت هاند. نتایج نشان می دهد که تفاوت موجود بین تمامی روش های مورد استفاده چندان قابل ملاحظه نیست و همگی از دقت مشابهیبرخوردارند. لذا سادگی استفاده از یک روش می تواند بهترین دلیل استفاده از آن باشد.