سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عقیل اجاقی – کارشناس ارشد طرح طلا، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
منوچهر اولیا زاده – دانشیار گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدحسین دره بیدی – طرح مرکز تحقیقات فرآوری ایران
احمد امینی – مدیریت کانه آرایی و فرآوری مواد سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشو

چکیده:

استحصال طلا ازکانسنگ های پ یچیده آسان نیست و یا بازیابی طلا با روش های متـداول کـم اسـت . در ایـن مقالـه روش های سیانوراسیون و ذوب مستقیم که برای استحصال طـلا از بخـش پـر عیـار شـده کانـسنگ معلمـان انجـام گرفته، با یکدیگر مقایسه شده اند . کانسار طلای معلمان در جنوب شرق شهرستان دامغان واقع است . این کانـسار از نوع هیدروترمال رگه ای می باشد که علاوه بر طلا کانی سازی سرب، روی و مس در آن انجام شـده اسـت . عیـار طلا در نمونه مورد مطالعه برابر ۲۵ گرم در تن اندازه گیری شد . با استفاده از میز لرزان، حـدود ۷۰ درصـد طـلا در محصول سنگین با عیار ۳۸۳ گرم درتن بازیابی شد . برای استحصال طلا از این محـصول دو روش سیانوراسـیون و ذوب مستقیم مورد بررسی قرار گرفت . در روش سیانوراسیون بیشترین بازیابی طلا ۵۰ درصد و در روش ذوب یـا غالکاری بازیابی طلا بیش از ۹۵ درصد بود . در ذوب مستقیم تأثیر تشویه، دمای تـشویه و همچنـین افـزودن لیتـارژ (PbO )مورد بررسی قرار گرفت . با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می رسد بهترین روش برای استحـصال طـلادر مرحله نهایی استفاده از روش ذوب یا غالکاری باشد