سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن شریفی بروجردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالور
سیدمحمد دلبری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالور
علی مرتضوی – عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن، متالورژی و نفت،

چکیده:

دراین مقاله تحلیل پایداری و طراحی یک تونل مفروض با سه روش تجربی، تحلیلی و عددی ارائه می گردد. داده های زمین شناسی و ژئوتکنیکی مورد استفاده در این مقاله بر مبنای مطالعات اولیه در پروژه انتقال آب قمرود انتخاب گردیده است. در ابتدا سیستم نگهداری تونل با دو روش طبقه بندی RMR و Q پیشنهاد می شود. سپس با روش تحلیلی، منحنی اندرکنش نگهدارنده و سنگ ترسیم شده و عملکرد سیستم پیشنهادی تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور بررسی بیشتر رفتار توده سنگ، یک مدل عددی با برنامه UDEC ساخته شده و رفتار توده سنگ و سیستم نگهداری با دقت بیشتر مطالعه می گردد. در انتها نیز برای مقایسه بین دو روش تحلیلی و عددی، منحنی مشخصه زمین با برنامه UDEC ترسیم گردیده که نتایج حاصله انطباق خوب آنها را نشان می دهد