سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحیمی خوب – استادیار گروه ابیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی کشاورزی، پردیس ابوریحان

چکیده:

اکثر ایستگاه های هواشناسی فاقد داد ه های مورد نیاز و قابل اعتماد برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش پنمن مانتیث می باشند. در این شرایط آلن و همکاران (۱۹۹۸) معادله هارگریوس را که فقط نیاز به اندازه گیری دمای ماکزیمم و مینیممروزانه دارد برای براورد ET0 به توصیه کردند. در سالهای اخیر مدل های شبکه عصبی برای مدل کردن پدیده های پیچیده در علوم مختلف مورد استفاده قرار گرفته است و از جمله برای برآورد ET0 نیز استفاده شده و نتایج رضایتبخشی را ارائه داده است. در این تحقیق مدل شبکه عصبی با ساختار ورودی یکسان با روش هارگریوس ساخته شد و نتایج آن با روش هارگریوس مقایسه و ارزیابی گردید. داده های هواشناسی از ۱۲ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان برای یک دوره ۱۰ ساله مورداستفاده قرار گرفت. تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش پنمن مانتیثبراورد ومبنای مقایسه دو روش هارگریوس و شبکه عصبی واقع شد. نتایج نشان داد عملکرد روش هارگریوس برای مناطث مختلف استان خوزستان متفاوت است و تبخیر وتعرق گیاه مرجع را در نقاط مختلف استان کمتر وبیشتر از روش پنمن مانتیث برآورد می کند. ولی مدلتدوین شده شبکه عصبی با دقت بهتری تبخیر و تعرق گیاه مرجع را براورد می کند.