سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

آرین تبری – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مه
علی حاجیلوی بنیسی – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی شری
هیوا خالدی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی مکا
احسان صاقی – کارشناس گروه مکانیک، پژوهشکده تولید نیرو، پژوهشگاه نیرو، دانشگاه صن

چکیده:

چرخه های توربین های گـاز پیشـرفته بـرای افـزایش دمـای ورودی توربین از فناوری های خنک کاری پره پیشرفته بهـره می برند . دقت مدلسازی و بهینه سازی این چرخه ها به مـدل خنک کاری پره بستگی دارد . در این مقاله، مدل های مختلـف خنک کاری به همـراه روش هـای گونـاگون محاسـبه هـوای موردنیاز جهت خنک کاری، افت فشار سکون و نسبت فشـار طبقات ارائه می گردد . تغییرات ظرفیت گرمایی و انتالپی با دما در هر دو مدل در نظر گرفته شده است . ترکیب جریان گاز در توربین مرحله به مرحله به دلیل خنک کاری با هـوا تغییـر مـی کند . این مدل ها با نتـایج دو تـوربین گـاز ارزیـابی شـده کـه مطابقت خوب با داده های سازنده را نشان می ده ند . در ادامه مقایسه ای بین دو مدل طبقه به طبقه و پیوسته صورت گرفتـه است . نتایج نشان می دهد که مدل طبقه به طبقهتوانایی بهبود با تغییر طبقات در اثر تغییرات نسبت فشار را داراست