سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – کارشناس ارشد سازه های آبی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن عبدشریف اصفهانی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه تهران
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مطالعه یک مدل الگوریتم ژنتیک (GA) و سه مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک بنامهای (GA-W-Sym4 )،(GA-W-Coif5) ،(GA-W-Haar) جهت بهینه سازی بهره برداری مخزن سد مورد مطالعه قرار گرفته است. سنجش کارایی مدلها از طریق کمینه سازی معیار (TSD) یا (مجموع مربع اختلاف خروجی مخزن و نیاز آبی پایین دست) صورت گرفته است و بهترین مدل با کمترین مقدار (TSD) برآبر ۱۷/۴۵۳، مدل (GA-W-Sym4) بوده است و سیاست بهره برداری حاصل از این مدل به عنوان سیاست بهینه بهره برداری مخزن معرفی شده است و قآبلیت اطمینان این مدل ۸۴% بدست آمده است و سد ونیار به عنوان مطالعه موردی انتخآب شده است