سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مریم صالحیان –

چکیده:

اختلالهای جنسیD.S.M.IV را در چهار گروه طبقه بندی میکند: اختلالهای میل جنسی، اختلالهای برانگیختگی جنسی، اختلالهای اوج لذت جنسی و اختلالهای درد جنسی. اختلالها میتوانند ازلحاظ شدت، مزمن بودن و فراگیری تفاوت داشته باشند. درهیچ موردی فرد نباید به این باور برسد که مبتلا به بد کارکردی جنسی است مگر اینکه این مشکل وی پایدار و ( بازگشت پذیر باشد. (آزاد، ج ١٣٧٧ ،٢: رفتار درمانی ٢ رفتار درمانی بر رفتار آشکار تمرکز کرده و به رفع علائم آن تاکید میگردد، بی آنکه به تجارب شخصی یا تعارضهای .( درونی فرد توجه شود. (پورافکاری، ج ١٣٧٥ ،٣ : شناخت درمانی ٣ شناخت درمانی بر یک دلیل منطقی نظری زمینه ای، مبنی بر این که عواطف و رفتار فرد عمدتا بًا شیوه ای که او دنیا را میسازد تعیین میشود، متکی است. ساختن دنیا توسط فرد بر شناخت های او (عقاید کلامی و یا تصویری قابل وصول برای هشیاری) متکی است که خود بر فرضهایی مبتنی است (طرحواره هایی که از تجارب قبلی پدید آمده اند