سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید جباری بوکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران ش
سیدرضا موسوی حرمی – دکتری رسو بشناسی- زمی نشناسی نفت دانشگاه مشهد، عضو هیئت علمی دانشگاه
محمود معماریانی – دکتری شیمی آلی، پژوهشگاه صنعت نفت
علی کدخدائی ایلخچی – دانشجوی دکتری زمین شناسی نفت دانشگاه تهران، دانشگاه تهران

چکیده:

توصیف مخزن جهت توسعه مخازن نفت و گاز امروزه امری لازم و ضروری است. سرعت امواج برشی به همراه امواج فشارشی م یتواند داد ههای ارزشمندی برای مطالعه مخزن فراهم کنند. این رو شها که به طور خلاصه مطالعات پترواکوستیکی مخزن نامیده میشوند نقش مهمی در توصیف مخزن مانند تعیین سن گشناسی، نوع سیال و مطالعه ژئوفیزیکی آن دارد.
هدف اصلی این مقاله تخمین سرعت موج برشی با استفاده از روش رگرسیون چندگانه و نیز تکنیک شبک ههای عصبی مصنوعی و مقایسه نتایج آنها م یباشد. شبک ههای عصبی قادر به ساخت مدلی هستند که بتوانند سرعت موج برشی(Vs)را محاسبه نماید و این در مقایسه با رگرسیونچندگانه به رگرسیون دینامیک معروف است. در این مطالعه جهت تخمین سرعت موج برشی از چاهی از میدان مورد مطالعه استفاده شد که هم دارای داد ههای نمودارهای چاه پیمایی و هم دارای داد ههای سرعت موج برشی از سوند دایپلDSI بود. داد ههای پتروفیزیکی این چاه پساز پردازش و انتخاب داد ههای مناسب به سه مجموعه آموزشی، اعتبار سنجی و آزمایشی تقسیم شدند و به عنوان ورودی در شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفتند. همچنین، برای تخمین سرعت موج برشی(Vs) با استفاده از رگرسیون چندگانه، از همان تعداد اطلاعاتی که برای سهمجموعه آموزشی، اعتبار سنجی و آزمون شبکه عصبی در نظر گرفته شده بود به عنوان ورود یهای رگرسیون استفاده شد.
نتایج بدست آمده نشان میدهد که شبکه عصبی در تخمین سرعت موج برشی موفق بوده است. اما روش رگرسیون چندگانه نیز نتایج مطلوبی را ارائه م یدهد.