سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نادر طباطبایی – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف،
داریوش دریایی – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه رو شهای غیر مخرب در ارزیابی کیفیت روسازی کاربرد فراوانی دارند. کنترل تراکم لای ههای مختلف روسازی نیز با استفاده از این رو شها امکا نپذیر است. برای ارزیابی تراکم خاک، روشهای چگالی سنج هسته ای، و نفوذسنج دینامیکی به کار گرفته می شوند. در این تحقیق، با آزمایش بر روی خاکهای مختلف در محیط آزمایشگاه و کارگاه،مقایس های بین روشهای مخروط ماسه،چگالی سنج هست های و مقایسه ای بین رو شهای چگال یسنج هست های، و نفوذسنج دینامیکی صورت گرفت. مقایسه این رو شها نشان م یدهد که، ارتباط معن یداری بین این رو شها برقرار است، و این روابط از یک خاک به خاک دیگر متفاوت است