سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله رحمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
فرشاد اخلاقی – استادیار گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
محمدرضا شاره – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش
ورژ طروسیان – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی متالورژی و مواد، دانشکده فنی، دانش

چکیده:

در این تحقیق ابتدا نمونه های کامپوزیتی A356/SiCp با قطر ۴۴ میلیمتر و با کسر حجمی ۱۰ درصد از ذرات sic ( با اندازه متوسط (۳۱ µm توسط فرآیند کامپوکستینگ ) ) SL ریخته گری شـدند . سـپس نمونـه هـای بدسـت آمـده تحت عملیات اکستروژن داغ قرار گرفتند . ریزساختار نم ونه ها در حالت ریختگی ) ) as-cast و اکسترود شده با هـم مقایسه شدند . نتایج بدست آمده از آنالیز تصویری نشان داد که اکستروژن داغ اثر قابـل تـوجهی بـر روی کـاهش تخلخل، بهبود توزیع ذرات و اندازه فاز تقویت کننده دارد که این امـر مـی توانـد سـبب بهبـود خـواص مکـانیکی قطعات کامپوزیتی بشود