سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حبیب اله جوانمرد – دکترای مدیریت صنعتی
عزیز یوسفیان – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

تحقیق حاضر پیرامون مقایسه زمینه های لازم جهت ایجاد مدیریت روابط مشتری دردو وضعیت موجود ومطلوب در تدارکات کالای شرکت نفت و گاز آغاجاری در قلمرو مکانی شرکت نفت و گاز آغاجاری به مرکزیت شهرستان امیدیه و قلمرو زمانی از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۴ آغاز ودر دی ماه همان سال به مرحله پایانی رسیده است. تحقیق مذکور از چهار فرضیه تشکیل شده که از عوامل حیاتی جهت تشخیص زمینه های لازم جهت اجرای این فن آوری پیشرفته در یک سازمان به حساب می آیند که عبارتند از:نگرش مشتری محوری، حمایت مدیریت ، فن آوری های جدید اطلاعاتی و وجود نیروی انسانی با بلوغ سازمانی بالا. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بسته و مصاحبه استفاده شده است که پرسشنامه مورد نظر بصورت دو طرفه طراحی و در آغاز از پاسخ دهندگان خواسته شده که اول وضعیت مطلوب را ارزش گذاری کنند سپس وضعیت موجود را نسبت به ارزش گذاری وضعیت مطلوب ، پاسخ دهند. پرسشنامة مورد استفاده مشتمل بر ۴۴ سؤال بسته با طیف لیکرت بوده که آزمون روایی و پایایی آن قبل از توزیع مورد تأیید قرار گرفته است. نهایتا تعداد ۱۳۰ عدد پرسشنامه توزیع و جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارSPSSو برای آزمون فرضیات از آزمون مقایسه زوجها استفاده شده است از این رو چنانچه آماره آزمون(t) بدست آمده ، از مقدار بحرانی بیشترباشد فرض مقابل ( HO ) را پذیرفته و اگر در ناحیه (۱ H )
قرارگیرد فرض ادعا تایید می گردد. نتایج بدست آمده به قرار زیر بوده اند مقدار آماره آزمون(t)برای فرضیات اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب ۰/۱۷-، ۲/۴۷-، ۲/۳۹- و ۱/۰۱-می باشد که بامقایسه تک تک آنها با مقدار بحرانی نتیجهمیگیریم که تنها فرضیه های دوم وسوم تأیید و مابقی فرضیات رد میگردند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده به منظور رفع مشکلات و بهبودوضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه گردیده است.