سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد عبیات – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
دکتر مسیح افقه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
محمدصادق دهقانیان – دانشجوی دکتری چینه و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا

چکیده:

در این تحقیق پنج برش چینه شناسی از سازند تاربور در فارس داخلی و لرستان انتخاب شده است. این مقاطع شامل بش های داریان، چهل چشمه و خانه کت در فارس داخلی و مقاطع تنگ شبیخون و چشمگیر در لرستان می باشند. در مجموع حدود ۱۲۶۰ متر از رسوبات این سازند مورد بررسی قرار گرفته و بررسی فرامینیفرها در حدود ۶۰۰ مقطع میکروسکوپی، به دقت انجام گرفته است. بررسی های میکروبیواستراتیگرافی نشان دهنده گسترش و تنوع فرامینیفرهای دارای پوسته هیالین در زیرپهنه فارس داخلی و کثرت و اندازه بزرگ روزن بران با پوسته آگلوتینا در لرستان می باشد که به نظر می رسد فلیش های سازندامیران در تامین مواد مورد نیاز برای ساخت دیواره آگلوتینا موثر بوده است. در مجموع ۴۸ گونه و ۳۱ جنس از رزن برای کف زی شناسایی شده است. فرامینیفرهای شاخص شناخته شده در این مقاطع شامل گونه های زیر است: Orbitoides media, O.cancavatus, O.tissoti, O.apiculata, O.Triangularis, Loftusia minor, L.harisoni, L.coxi, L.elongata, L.morgani, L.sp, Antalyna korayi, Laffitteina sp., Omphalocydus macroporus, Siderolites calcitrapoides, Murciella cuvillieri, Dicydina shlumbergeri, D.sp, Coskinolina sp., Broekinella sp., Rotalia skorensis, R. trochidiformis, R.sp., Dictyoconella complanata. D.sp., Sirtina sp., Dictyoconus sp., vania anatolica, Lepidorbitoides minor, L.socialis, L.sp., Minouxia lobata M.sp., Trochospirsa sp., Cuneolina sp., Lituonella nautiloides, Psuedolitholithounella sp., Nezzazata sp., Valvulammina sp., Subalveolina sp., Bolivinopsis sp., Nezzazatinella sp., Goupillaudina shirazensis, G.sp., Idalina antiqe, Cyclammina sp., Gavelinella sp., Miliolods. با توجه به فرامینیفرهای شناسایی شده ، سم سازند تاربور در مقاطع مختلف، تفاوت زیادی را نشان می دهد به طوری که در زیر پهنه فارس سن سازند تاربور از کامنپانین پیشین و در زیر پخنه لرستان سن آن از ماستریشین میانی تا پسین می باشد.