سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نیلوفر فروغی کیا – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی میوه کاری دانشگاه آزاد واحد کرج
حسن حاج نجاری – دانشیاربخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذر
رحیم قره شیخ بیات – استادیاربخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال و بذر

چکیده:
سیبMalus×domestica Borkh از خانواده گلسرخیانRosaceae واز زیر تیره سیبیانPomoidaeجزو درختان میوه مناطق معتدله سرد می باشد. در این طرح به مقایسه سطوح میو ه بندی 33 رقم سیب خودسازگار پیش گزینش شده با اعمالانواع تیمار تلقیح مصنوعی و گرده افشانی آزاد در کلکسیون ملی ارقام تجارتی بومی و وارداتی سیب کشور (ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهرکرج) پرداخته شد. در آزمایشگاه پس از برداشت بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحق یقاتاصلاح و تهیه نهال و بذر بیش از 30 صفت پومولوژی بر اساس دستورالعمل ملی آزمون های تمایز یکنواختی و پایداری درسیبDUSمورد ارزیابی قرار گرفت . خصوصیات بیوشیمیایی عصاره میوه ارقام نظیر مواد جامد کل محلولTSSاسیدیته قابل تیتراسیون TAوفشارهیدروژنی یونی PH اندازه گیری شدند. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت آزمایش فا کتوریل چند عاملی اجرا شد ، مقایسات میانگین توسط آزمون دانکن صورت گرفته است ، آنالیز واریانس توسط نرم افزار Minitab صورت گرفت جالب تر ین نتیجه در خصوص رقم امید بخشIRI6بود که این ر قم کاملا خودسازگار درتیمارهای خودگشنی از درصد میوه بندی بالاتری نسبت به تیمار شاهد گرده افشانی آزاد برخوردار بود که نتایج حاضر بانتایج قبلی گزارش شده توسط حاج نجاری ومرادی همخوانی داشت.