سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عین اله حسامی – اعظاء هیئات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و اعظاء باشگاه پژ
شاپور لرزاده – اعظاء هیئات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه سمپاش های الکترواستاتیک و میکرونر در کنترل علف های هرز گندم آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تیمار و چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای مورد آزمایش عبارت بودند از سمپاش های اتومایزر با هد الکترواستاتیک، میکرونر ابرپاش و سمپاش پشت تراکتوری بومدار به عنوان شاهد، و برای کاربرد و مقایسه سمپاش ها از علف کش آپیروس دو منظوره به میزان ۲۶٫۶ و ۳۱ گرم در هکتار استفاده گردید. برای مقایسه سمپاش ها، تراکم علف های هرز و وزن خشک علف های هرز، بعد از اعمال تیمار اندازه گیری شد و برای ارزیابی سمپاش های مورد بررسی دبی خروجی، سرعت پیشروی و میزان محلول مصرفی برای هر کدام مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد بین سمپاش های به کار رفته و با میزان علف کش مورد آزمایش از نظر تراکم و وزن خشک علف های هرز اختلاف معنی دار است، به طوری که سمپاش میکرونر + ۲۶ گرم
در هکتار آپیروس و سمپاش پشت تراکتوری + ۳۱ گرم در هکتار آپیروس به ترتیب کمترین و بیشترین کنترل علف های هرز را دارند. از طرفی نتایج نیز نشان داد سمپاش پشت تراکتوری نسبت به سمپاش های میکرونر و الکترو استاتیک در سرعت پیش روی، عرض کار، میزان محلول مصرفی و دبی خروجی رتبه بالاتری دارد. در نتیجه با توجه به کارآیی بالای سمپاش پشت تراکتوری از نظربرتری در صفات اندازه گیری شده فوق می توان آن را برای کنترل علف های هرز مزارع آبی کشور نسبت به دو سمپاش الکترو استاتیک و میکرونر توصیه نمود.