سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
عاطفه ایرانمنش – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
کمال احمدی – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد شجاع الدینی – بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید یحیی امامی – بخش گیاه پزشکی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:
پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae آفت کلیدی باغات پسته در بسیاری مناطق پسته کاری در ایران است هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه سمیت تماسی عصاره های میوه زیتون تلخ (Melia azedarach) ، چریش (Azadirachta indica) و دو فرمولاسیون تجاری چریش (نیمارین و نیم اویل) بر پوره های سنین اول و پنجم آفت در شرایط آزمایشگاه بود عصاره گیری از پودر میوه با استفاده از اتانول ۹۶ درصد انجام شد آزمایش در شرایط کنترل شده (دمای ۲۵±۱ درجه سانتیگراد رطوبت نسبی ۱۰±۶۰ درصد ودوره روشنایی به تاریکی ۸:۱۶ ساعت)و در ۱۰ غلظت و ۳ تکرار به روش اسپری کردن انجام شد.شاخص سمیت تماسی عصاره میوه چریش و زیتون تلخ بر روی پوره های سن اول به ترتیب ۱/۱۱ ±۲۳/۲۲ و ۱/۲۶±۲۱/۶۴ میلی گرم بر میلی لیتر و بر روی پوره های سن پنجم به ترتیب ۱/۶۴±۴۳/۸۱ و ۱/۸۰±۴۳/۷۳ میلی گرم بر میلی لیتر محاسبه شد . شاحص سمیت فرمولاسیون های تجاری نیمارین و نیم اویل به ترتیب ۱۸۴۹/۸۴±۱۱۵/۲۲ و ۱۰۷/۱۳±۱۳۱۲/۵۸ میلی گرم بر میلی لیتر بر روی پوره های سن اول و ۲۸۹/۸۷±۵۶۱۵/۴۷ و ۲۱۰/۳۸±۴۲۸۳/۱۷ میلی گرم بر میلی لیتر بر روی پوره های سن پنجم محاسبه شد نتایج نشان داد که زیتون تلخ نیز دارای پتانسیل جشره کشی نظیر چریش بر روی پسیل معمولی پسته می باشد.