سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن عصفوری – کارشناسی ارشد زراعت و مدرس مجتمع آموزش جهاد کشاورزی فارس
مطفی اسفندیاری – کارشناسی ارشد زراعت شاغل در سازمان جهادکشاورزی فارس

چکیده:

به منظـور بررسی اثر عملـیات خاک ورزی و تـاریخ کاشت بر عملـکرد و اجزاء عملکرد کلزا، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. نحوه خاک ورزی درکرت های اصلی و تاریخ های کاشت در کرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که فاکتورهای مورد بحث و اثر متقابل آنها موجب افزایش معنی دار ارتفاع گیاه نـشد. تعـداد غلاف در بوتـه های تحت تـاثیر نـحوه خاک ورزی و تاریخ های کاشت در سطح ۰/۰۵ نسبت به تیمار شاهد اختلاف آماری داشتند. اثر متقابل این تیمارها فاقد اختلاف آماری معنی دار بودند. تعداد دانه در غلاف حاصل از روش های خاک ورزی نسبت به یکدیگر اختلاف آماری معنی داری نشان نداده و تاریخ کاشت بر این ویژگی در سطح ۰/۰۵ موجب اختلاف آماری تیمارها گردید. اثر تاریخ های مختلف کاشت بر وزن هـزار دانه کلـزا اثر معنی داری نداشت، با ایـن وجـود در اثر عمـلیات خاک ورزی ۱۶/۴۷ درصد افزایش وزن هزار دانه در سطح ۰/۰۱ ایجاد شد. اثر روش های خاک ورزی و تاریخ های کاشت بر عملکرد تیمارهای مختلف کلزا در سطح ۰/۰۱ و اثر متقابل این فاکتورهای از نظر آماری در سطح ۰/۰۵ اختلاف معنی داری را نشان داد. در شرایط مشابه پیشنهاد می گردد، کشت همراه با عملیات خاک ورزی در تاریخ ۱۵ آبان ماه انجام شود.