سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرید مر – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
صدیقه بطالبلویی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
مجید هاشمی تنگستانی – دانشگاه شیراز، دانشکده علوم، بخش علوم زمین

چکیده:

ادغام تصویر روشی است که بر اساس آن می توان تصاویر چند طیفی با توان تفکیک مکانی بالا را از تصاویر تمام رنگی با توان تفکیک مکانی بالا و چند طیفی باقدرت تفکیک مکانی پائین بدستآورد. داده های چند طیفی با توان تفکیک مکان پائین تر، از لندست ۷ و تصویر تک فام با توان تفکیک مکامی بالاتر از همین سنجنده به منظور بارزسازی بهینه هاله های دگر سانی و همچنین ایجاد تباین بهتر مرزهای سنگ شناختی در مقایسه با ترکیب هایی که در آنها از باند تک فام استفاده نشده (یا به عبارتی ادغام داده ها در آن صورت نگرفته است) انتخاب گردید و همچنین میزان اطلاعات طیفی در هر یک از خروجی های حاصل از سه روش ادغام تحلیل مولفه اصلی (PCA)، اشباع – فام – شدت (HIS) و براوی (BROVEY) به صورت آماری و با در نظر گرفتن ضریب همبستگی بین خروجی خای حاصل از آها و باندهای چند طیفی با هم مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان داد کهادغام داده ها در مقایسه با روشهای مرسوم، منجر به بارزسای هاله های دگرسانی جدید نشده، ولی درجه روشنایی آنها را افزاش داده است. از لحاظ حفظ میزان اطلاعات طیفی به نظر می رسد روش PCA نسبت به سایر روشها محتوای اطلاعات طیفی اولیه را بهتر حفظ می کند.