سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرداد ملکی خشکبیجاری – مرکز آموزش عالی علمی کاربردی علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان گیلان

چکیده:

در این پژوهش سه روش برآورد تولیدات اولیه (روش بطری تاریک و روشن، روش سه نقطه ای و روش اندازه گیری هفت نقطه ای منحنی اکسیژن روزانه) بطور همزمان در مورد ۲۰ استخر پرورش کرم آبی کپور ماهیان که از لحاظ تراکم ماهی، نوع گونه ها، مساحت و عمق مشخص بوده و از لحاظ موقعیت جغرافیایی در اطراف رشت بودند طی چهارمرحله ۲۴ ساعته عملیات نمونه برداری انجام گرفت.در نتیجه تولیدات اولیه از طریق هر یک از سه روش محاسبه گردیده و نتایج ذیل حاصل گردید:
ـ در روش برآورد تولیدات اولیه به طریقه بطری تاریک و روشن با توجه به اینکه نمونه ها از محیط طبیعی جدا شده قرار می گیرند لذا خیلی از عوامل طبیعی حذف می گردند و این امر سبب خطا در برآورد تولیدات اولیه این روش می گردد با توجه به این نکته خطای منفی مشاهده می گردد.
ـ روش سه نقطه ای تخمین بر اساس ارزیابی ریاضی اکسیژن در محیط طبیعی می باشد که این ار از محاسن این روش می باشد اما با در نظر گرفتن دیفوزیون و تنفس اکسیژن که در همه اوقات روز وجود دارد ودر اندازه گیری ها مقدار آن ثابت تصور می گردد از اشکالات این روش می باشد
ـ ضریب همبستگی مناسبی بین روش هفت نقطه ای و بطری تاریک و روشن (r=0/71) وجود داشته ولیمتوسط در روش بطری تاریک و روشن مقادیر به سبب عدم در نظر گرفتن همه عوامل از روش هفت نقطه ای کمتر می باشد.
ـ ضریب همبستگی مناسبی بین روش سه نقطه ای و هفت نقطه ای (۱۹/۰= r) مشاهده نمی گردد ولی از لحاظمقدار متوسط این روش نسبت به روش بطری تاریک و روشن با روش هفت نقطه ای مقادیر بیشتری در برآورد تولیدات اولیه نشان می دهد.
ـ روش برآوردی که بطور جامع تر در محیط طبیعی استخر پرورش ماهی می توان همه فاکتورهای متفاوت همچون تولید، مصرف تنفسی، دیفوریون و غیره را در آن در نظر گرفت روش هفت مرحله ای منحنی اکسیژن روزانه می باشد. در این روش تنفس روزانه و ارتباط آن با غلظت اکسیژن ما رابه روش توسعه یافته که در آن کاهش خطایابی پیش بینی گردیده رهنمون می سازد.