سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین بهرامی – دانشجوی دکتری سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید דַران
محمود محمودیان شوشتری – استاد گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه شهید דַران اهواز
رضا فرشاد – کارشناس ارشد سازه های آبی

چکیده:

شناخت نحوه توزیع عمقی غلظت رسوبات معلق بـه عنـوان بخـ ش عمـده رسـوبات انتقالی در بسیاری از رودخانه ها، در محاسبات مربـوط بـه طراحـی آبگیرهـا، بـرآورد میـزان رسوبات معلق منتقل شده و …. اهمیت زیادی دارد . در این تحقیق با اندازه گیری های میدانی انجام شده در شاخه جنوبی رودخانه کارون، در دبیهای متفاوت میزان رسوبات معلق بـ صورت نقطه ای در فواصل مختلف از ساحل و نیز در اعماق متفاوت، به بررسی معادلات راس، تاناکا – ساجیموتو و مک تیگو در این زمینه پرداخته شد ه است . نتایج نشان می دهد کـه در مقایـسه مقدار ) z نمای معادله توزیع غلظت ) در روابط مختلف ارائه شـده ، سـه ناحیـه مجـزا ) Z هـای کوچکتر از ۰٫۲ ، بین ۰٫۲ تا ۰٫۵ و بزرگتر از ) ۰٫۵ دیده می شود . علیرغم وجود این سه ناحیـه، معادلات یاد شده تفاوت فاحشی با یکدیگر نداشته و با واسنجی معادله راس که سـاده تـر از دیگر روابط است، می توان به آن جنبه کاربردی بخشید . نمای راس در محدوده طرح از ۰٫۰۳ تا ۱ متغییر بوده که بر اساس آن منحنی توزیع غلظت راس ترسیم شده است