سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی در ایران امروز
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
محمود مشهدی احمد – دکترای اقتصاد
محمدحسین غفوری – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

چکیده:
برنامه ریزی عبارت است از فرآیند تعیین اهداف، بسط راهبردها، طراحی نقشه اجرا و تخصیص منابع مورد نیاز جهت دستیابی به ایناهداف. تدوین برنامه های بلند مدت در ایران تقریبا از سال ۱۳۲۷ آغاز گردید و تا به امروز که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا می باشدادامه دارد. در کنار این برنامه های بلند مدت برنامه های اجرایی دیگری نیز تدوین شده است تا راه رسیدن به اهداف بلند مدت هموارگردد. نکته مهم این است که اهداف برنامه های کوتاه مدت در راستای اهداف برنامه بلند مدت باشد. نقشه تحول وزارت بهداشت، برنامهای است که به ادعای طراحان آن در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه تدوین شده است. اما در بعضی از موارد تناقضاتی وجود دارد، دربیشتر موارد نیز دو برنامه هرچند سیاست های همراهی را اتخاذ نموده اند اما هردو دچار کلی گویی شده اند. در بعضی موارد نیز راهرسیدن به اهداف با تئوری های اقتصادی در زمینه بهداشت و درمان در تضاد می باشند. همچنین اهداف و واقعیت ها فاصله بسیاریدارند و به نظر نمی رسد در این فاصله کوتاه تا انتهای برنامه رسیدن به اهداف عملی باشد. اما چیزی که بسیار مهم است قابلیت بازبینیبرنامه ها می باشد، برنامه های تدوین شده بایستی بازبینی شوند و اشکالات آنها رفع گردد تا برنامه های آتی عملی تر و بهتر باشند.