سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جلال قادری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
حسین جعفری – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه
فردین حامدی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

چکیده:

بدون شک استفاده بهینه از واحد حجم آب جهت افزایش عملکرد از مهمترین مسائلی است که در امر کشاورزی به آن توجه می شود . مطالعه انجام شده توسط شارماسارکر و همکاران (۲۰۰۱) در منطقه ویومینگ آمریکا در خصوص کارایی مصرف آب و کود در دو روش آبیاری قطره ای و جویچه ای بر روی چغندرقند نشان داد که عملکرد غده، درصد قند و میزان نیترات خاک در حالت آبیاری قطره ای با رژیمهای مختلف آبیاری از روش جویچه ای بیشتر است نتایج بیانگر این بودکه درسامانه قطره ای با استفاده از مقدار آب و کود کمتر می توان تولید یکسانی با سیستم جویچه ای داشت . استفاده از رژیمهای مختلف آبیاری نشان داد که کوتاه کردن فواصل آبیاری سبب افزایش کارایی مصرف آب، ازدیاد عملکرد چغندرقند و کاهش تلفات نفوذ عمقی می گردد (۱۰) تانولی (۲۰۰۱) با بررسی تاثیر دو سامانه آبیاری تفنگی و قطره ای نواری بر روی عملکرد کمی و کیفی چغندرقند و تحلیل اقتصادی سامانه های مذکور به این نتیجه رسید که سامانه قطره ای نواری باعث افزایش ۱۶ درصد عملکرد محصول گردید در حالی که مصرف آب به اندازه ۲۴ درصد کاهش یافت تحلیل اقتصادی دو سامانه مذکور نشان داد که استفاده از سامانه قطره ای بجای بارانی باعث خواهد شد که اضافه سود خالصی معادل ۴۰۰ یورو در هکتار حاصل گردد .