سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

یحیی کوچ – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری

چکیده:

به منظور بررس ی، جنگل ها ی پ ایین بند خان یکان چالوس با مساحت ۲۸۰۷ هکتار انتخاب گر د ی د.تعداد ۶۰ قطعه نمونه با ر و ش نمونه برداری تصادف ی سی ستماتیک و هر نمونه به مساحت ۴۰۰ مترمربع جهت بررس ی پوشش ه ای درخت ی و درختچه ا ی و ر یز قاب ه ا یی به مساحت ی ک متر مربع در داخل هر یک از قطعات نمونه جهت برر سی پوشش های علف ی بکار گرفته ش د. مساحت قطعات نمونه با توجه به منحن ی سطح -گونه بدست آمد و داخل هر قطعه نمونه نوع گونه ه ای گیاهی شناسایی و درصد پوشش آنها با توجه به م ع یار براون -بلانکه مشخص گر د ی د.برا ی آنال یز تنوع ز یستی از شاخص های س یمپسون، شانون وینر، مکینتاش، مارگالف ، منهنی ک، پی ت و ه ی ل استفاده شد .نتایج نشان داد که تعداد گونه ها ی علف ی این جنگل ۴۲ نوع و تعداد گونه ه ای چوب ی (درختی و درختچه ا ی) آن ۱۴ نوع است . از ب ین شاخص ها ی مزبور در جهت ه ا ی جغراف یایی مورد بررسی، بالاتر ین مقدار شاخصهای تنوع گون ه ای و غن ا ی گونه ای به تر ت ی ب به ش اخص ه ای مکینتاش و مارگالف اختصاص د ا ش ت. بالاتر ین مقدار ش اخص ها ی یکنواخت ی در جهت ها ی جنوبی،شمال غر بی و جن وب شرقی به شاخص پیت و در جهت ه ای شمالی، ش رقی ،غر بی،ش مال شرقی و جنوب غربی به شاخص هیل اختصاص داشت.آزمون آماری انجام شده (T- test اختلاف معنی داری را در بین شاخص های مذکور در جهت های مختلف جغرافیایی نشان نداده است