سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی رنجبر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانش
سعید برومندنسب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمرا
مجید بهزاد – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمرا
منصور معیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول

چکیده:

تنش آبی از مهمترین عوامل محدود کننده عملکرد بخصوص در محصولات زراعی بشمار می رود و از این حیث بخش عظیمی از تصمیم گیری های مدیریتی و برنامه ریی های آبیاری را به خود اختصاص داده است. به منظور بررسی و به کمیت در آوردن این فاکتور، تاکنون شاخص های متعددی ارائه شده است که از مهمترین آنها می توان به شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو و جکسون اشاره کرد. این تحقیق در سال زراعی ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در اراضی مرکز تحقیقات کشاروزی صفی آباد دزفول بر روی گیاه چغندرقند انجام شد و درآن شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو و جکسون بااستفاده از درجه حرارت برگ مورد مقایسه قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق، چهارتیمار T4 , T3 , T2 , T1 بر اساس کمبود رطوبتی خاک اعمال گردید و دور آبیاری نیز بر اساس ۵۰ میلیمتر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین شاخص تنش آبی گیاه به دو روش ایدسو وجکسون در سطح اطمینان ۹۹ درصد تفاوت معنی داری وجود ندارد و چنانچه شاخص تنش آبی گیاه به روش ایدسو (CWSJi) بر روی محور افقی و شاخص تنش آبی گیاه به روش جکسون (CWSJj) بر روی محور عمودی قرار گیرد، خط حاصل از برازش نقاط زاویه ای تقریبا ۴۵ درجه داشته و ارتباط بین این دو شاخص بصورت CWSIj0.9475(CWSI)i+0.0519 در اردیبهشت ماه (R2=0.99) و CWSIj = 0.9959(CWSI)i-0.0337 در خرداد ماه (R2=0.99) می باشد.