سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بهلول عبا س زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ابراهیم شریفی عاشورآبادی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
فرزاد پاک نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور مقایسه صفات مورفولوژیک و درصد اسانس بادرنجبویه های جمع آوری شده از مناطق مختلف عرصه های طبیعی استانهای تهران، اردبیل و اصفهان، در زمان گلدهی از طریق پلات گذاری صفات مورفولوژیک آنها از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه فرعی، طول برگ و عرض برگ اندازه گیری گردید. درصد اسانس برگهای خشک شده در سایه با استفاده از روش تقطیر با آب (کلونجر) به مدت ۲/۵ ساعت استخراج گردید . اطلاعات حاصله از طریق طرح بلوک های کامل تصادفی و با استفاده از سه تکرار ارزیابی شدند و مقایسه میانگینها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن صورت گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که به لحاظ ارتفاع گیاه، قطر ساقه و درصد اسانس بین نمونه ها اختلاف معنی داری وجود داشت . مقایسه میانگینها نشان داد که درصد اسانس نمونه های جمع آوری شده از اردبیل با میانگین ۰/۳۹ درصد نسبت به نمونه های تهران (۰/۳۰) و اصفهان (۰/۲۴) از درصد اسانس بالاتری برخوردار بود. مقایسه میانگین ارتفاع گیاه نشان داد که نمونه اصفهان با میانگین ۳۶ سانتیمتر نسبت به سایر نمونه ها ارتفاع کمتری داشت. مقایسه میانگین قطر ساقه تولیدی نشان داد که کمترین قطر ساقه مربوط به نمونه های استان اردبیل با میانگین ۲/۸۶۸ میلیمتر بود و میانگین قطر ساقه آنها به ترتیب ۳/۴۶۷ و ۳/۲۳۳ میلیمتر مربوط به تهران و اصفهان بود . نتایج این بررسی نشان داد . با توجه به اینکه درصد اسانس تولیدی تحت تاثیر توام عوامل ژنتیکی و محیطی می باشد دوره رشد طولانی در منطقه اردبیل یکی از دلایل افزایش درصد اسانس می تواند باشد.