سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رامین مصباح – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
پیمان زمانی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
نقی حسین زاده – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
عبدالرحیم مهدوی – محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد صفات کمی و کیفی و انتخاب یک یا چند رقم مناسب، بذر ۱۲ رقم توتون نرعقیم ویرجینیا و رقم کوکر ۳۴۷ (شاهد) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۱۳ تیمار و سه تکرار طی دو سال (۸۶-۱۳۸۵) مورد مقایسه قرار گرفتند . بر اساس نتایج تجزیه واریانس مرکب، صفات مورد ارزیابی اثر سال بر روی صفات عملکرد برگ خشک، عرض برگ، قیمت کیلو، درآمد ریالی و درصد قند و نیکوتین معن یدار بود. در مقایسه میانگین صفات در دو سال، ارقام PVH03 ،ULT109 و NC100 بیشترین عملکرد و رقم C347 کمترین مقدار را دارا بود . نتایج در دو سال نشان داد که ارقام NC100، ULT109 ،PVH03 بالاترین مقدار عملکرد برگ خشک را داشتند. بر اساس صفت درآمد ریالی در هکتار و به منظور انتخاب سه رقم برتر ارقام ULT109 ، NC100 و NC102 که بیشترین مقدار عددی را دارا بودند به عنوان ارقام برتر در این تحقیق شناخته شدند. کمترین عملکرد برگ توتون خشک و درآمد ریالی در هکتار متعلق به رقم شاهد (کوکر ۳۴۷ ) بود.