سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آذر محمدی – کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
محمد رضا بی همتا – استاد گروه اصلاح نباتات، دانشگاه تهران
حمید رضا دری – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات خمین
سعید کلامیان – کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

چکیده:

به منظور مقایسه ضرایب همبستگی و تجزیه علیت ۱۵ ژنوتیپ لوبیای قرمز تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی طرحی در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی کرج در سال ۱۳۸۴ انجام شد. با استفاده از رگرسیون گام به گام مناسب ترین مدل برای هر دو محیط ارائه شد . در شرایط آبیاری معمولی و تنش خشکی وزن غلاف بیشترین همبستگی را با عملکرد داشته و در سطح احتمال ۱% معنی دار بود. در شرایط آبیاری معمولی وزن غلاف بیشترین اثر مستقیم مثبت و طول میانگره بیشترین اثر مستقیم منفی را بر عملکرد داشتند . طول میانگره بیشترین اثر غیر مستقیم را از طریق وزن غلاف داشت . در شرایط تنش خشکی بیشترین اثر مستقیم مثبت به وزن غلاف و بیشترین اثر مس تقیم منفی به درصد پروتئین تعلق داشت.