سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی دانشجویی منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهره مهدی حسین آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش آبیاری
علی اصغر قائمی – استادیار دانشگاه شیراز، دانشکده کشاورزی، بخش آبیاری

چکیده:

بر اساس گزارشات رسمی منتشر شده، بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی به بخش کشاورزی مربوط میگردد که به دلیل عدم استفاده صحیح ازمنابع آب، میزان قابل توجهی از این آب تلف می شود. روش آبیاری قطره ای از جهت کاربرد و انتشار آب از راندمان بالاتری برخوردار است به همین منظور تحقیقی پیرامون عملکرد چغندر قند رقم PP22 (مولتی ژرم) در آبیاری نواری قطره ای و جوی و پشته ای در اراضی جنوب غربی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع درمنطقه باجگاه، انجام شد. در این طرح ۴ تیمار مربوط به Tape که شامل نوارهای قطره ای ایرانی و خارجی بودند و ۲ تیمار مربوط به جوی پشته ای در نظر گرفته شد و در هر تیمار چهار ردیف چغندر قند کشت گردید. در این تیمارها آبیاری بصورت یک در میان و معمولی (چهار ردیفه) انجام می شد. تیمارها از نظر میزان آب مصرفی، CU,EU, Ea آب در نوارها، WUE عملکرد ریشه، WUE قند سفید (خالص) ، عیار قند خالص، عملکرد چغندر قند (ریشه)، عملکرد قند خالص و نسبت وزنی قسمت هوایی به زمینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان می دهد که CU آب در نوارهای ایرانی و خارجی به ترتیب ۹۷ درصد و ۹۸ درصد بوده است . میزان آب مصرفی در آبیاری قطره ای ۵۸ درصد آبیاری سطحی بود. ؟؟ در تیمارهای آبیاری نواری قطره ای به طور متوسط ۹۰/۷۴ درصد و در تیمارهای آبیاری جویچه ای ۵۲ درصد برورد شد. بیشترین عملکرد ریشه مربوط به تیمارهای آبیاری قطره ای چهار ردیفه (معمولی) بوده در حالیکه بین عملکرد قند سفید درتیمارها تفاوت معنی داری از لحاظ آماری مشاهده نگردید. بیشترین مقدار WUE عملکرد قند سفید و WUE عملکرد غده ها (ریشه)، درتیمارهای آبیاری قطره ای یک دریف در میان و کمترین مقدار در تیمار آبیاری جویچه ای معمولی مشاهده گردید. بیشترین عیار قند سفید در تیمارهای آبیاری قطره ای یک ردیف در میان مشاهده گردید. EU در نوارهایایرانی و خارجی یکسان (۹۵ درصد) به دست آمد. بیشترین نسبت وزنی قسمت هوایی به زمینی را تیمارهای آبیاری سطحی و تیمارهای قطره ای چهار ردیفه داشتند.