سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید ناصری – کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنرکرما

چکیده:

با پیشرفت علم سد سازی و افزایش ضریب اطمینان آنها اهمیت بکارگیری سرریزها روز به روز افزایش م ییابد. با ساخت سدهای بلند طراحی سرریزها روز به روز مشکل تر م یشود. طراحان سدها همیشه سعی می کنند, به منظور افزایش ضریب اطمینان از سرریزهای باظرفیت بالا استفاده کنند, اما افزایش ظرفیت سرریز معمولا با افزایش هزینه آن که حدود ٢٠ درصد هزینه کل پروژه است همراه است.بنابراین با استفاده از سرریزهای کنگر های م یتوان بر این مشکل غلبه کرد. سرریزهای کنگر های با پیچ و خمهایی که در پلان دارند, طول تاج بیشتری نسبت به سرریزهای خطی نرمال دارند و بنابراین دبی بیشتری نسبت به سرریزهای نرمال با عرض مشابه, از روی این سرریزها عبور می کند. اما پیچیدگی جریان و عدم اطلاعات کافی در زمینه خصوصیات هیدرولیکی این سرریزها کاربرد آنها را محدود کرده است. با بهره گیری از مشاهدات آزمایشگاهی خصوصیات ضریب تخلیه را به ازای طول تاج و شکل دماغه های متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق مشخص شد که شکل دماغه نیم دایر های بیشترین ضری بتخلیه را دارا می باشد.